Odaberi svojeg partnera u izgradnji solarne elektrane

Svi upiti na: +385 99 795 6451

 • Image

  Sjedište

  Zabok 49210

 • Image

  E mail

  info@solarni-sistemi.com.hr

Pravila zaštite osobnih podataka Kreatvornica
j.d.o.o

 

Ova Pravila zaštite osobnih podataka
(dalje u tekstu: „Pravila“), utemeljena na Uredbi Europskog parlamenta
i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca
u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih
podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje
u tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“), objašnjavaju koji se
osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga
i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje
ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

 

 

Naše temeljno načelo je privatnost
kupaca i zaštita osobnih podataka. Držimo se sljedećih načela s ciljem zaštite
vaše privatnosti:

 

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je
  potrebno,
 • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu
  navedene,
 • Ne čuvamo vaše podatke ako više nije potrebno ili
  ako za isto više ne postoji pravni temelj,
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo, distribuiramo
  niti javno objavljujemo vaše osobne podatke,
 • Pristup vašim podacima ne dajemo trećim stranama
  bez vašeg znanja,
 • Ne koristimo automatizirane tehnike obrade
  osobnih podataka radi izrade vašeg profila, radi analize niti radi
  predviđanja vaših osobnih sklonosti i ponašanja,
 • Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan EU,
 • Osiguravamo
  da su vaši osobni podaci sigurno pohranjeni.

 

Važno je pročitati naša Pravila i
nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da ova
Pravila budu napisana što jasnije i da budu svakom razumljiva, sa željom
da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim
osobnim podacima.

 

Ako ćete, nakon što ih pročitate,
imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka u našem društvu ili nam
želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite se našem Službeniku
za zaštitu podataka
 putem e-mail adrese: info@solarni-sistemi.com.hr

 

1. Tko smo mi

 

Društvo Kreatvornica j.d.o.o
sa sjedištem u Zaboku, Špičkovina 183a, Hrvatska, OIB: 06706216258, upisano
kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

 

Kreatvornica j.d.o.o nastupa
u odnosu na osobne podatke vas kao kupaca i potencijanih kupaca
usluga i proizvoda u ulozi voditelja obrade, koji određuje svrhe
i načine obrada vaših osobnih podataka, te brine o osiguravanju svih mjera
sigurnosti vaših osobnih podataka.

 

2. Koje podatke obrađujemo

 

Kreatvornica j.d.o.o obrađuje više kategorija vaših
podataka:

 

1.  
Podaci koji se tiču opskrbe električnom energijom
Prikupljamo i obrađujemo vaše podatke koje nam vi ili ovlaštene treće osobe stavljate
na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanjem ugovora
o opskrbi električnom energijom, koji su potrebni za izvršavanje ugovora,
kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj
telefona), preslike osobne iskaznice uključujući osobni identifikacijski broj
(OIB), datum rođenja, spol i broj osobne iskaznice, podaci neophodni za
izdavanje i naplatu računa uključujući adresu dostave računa, podaci koji
dokazuju ovlaštenje za sklapanje ugovora, odnosno podaci o vlasništvu ili nekom
drugom stvarnom pravu na građevini ili dijelu građevine kojoj se električna
energija isporučuje, podaci o korištenju naših usluga (npr. visina paušalne
pretplate, visina potraživanja), i podaci prikupljeni prilikom
komunikacije s nama (npr. kontaktni podaci ili snimke telefonskih razgovora).

2.  
Energetsko savjetovanje
Prikupljamo i obrađujemo podatke koje dobivamo mjerenjem energetskih
pokazatelja i ocjenjivanjem aktualne potrošnje u domaćinstvu kupca,
uključujući identifikacijske i kontaktne podatke te broj obračunskog mjernog
mjesta.

3.  
Vrednovanje kvalitete usluga
U svrhu vrednovanja naših usluga prikupljamo informacije koje se tiču vaše
identifikacije, kao što su šifra kupca i broj obračunskog mjernog mjesta
dok u svrhu unapređivanja kvalitete koristimo i snimku telefonskog
poziva.

4.  
Web stranica
Kada šaljete bilo koju vrstu upita putem naše web stranice, prikupljamo vaše
ime i prezime i podatke za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona). U
svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva, sigurnosti i neometanog rada web
stranice, naša web stranica prikuplja osobne podatke pojedinaca prilikom
posjeta web stranici i aplikacijama na njoj koristeći jedinstvene
identifikatore (tzv. kolačiće). Pravila korištenja kolačića su objavljena na
web stranici.

 

3. Kako koristimo vaše podatke

 

Vaše osobne podatke prikupljamo,
obrađujemo i koristimo u skladu s važećim propisima, a prije
svega:

 

1.  
u vezi
i na osnovi naših obveza i/ili ovlasti koje proizlaze iz primjenjive
regulative, posebice Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13,
95/15, 102/15, 68/18 i 52/19) i drugih važećih propisa. Prikupljanje i obrada
osobnih podataka u takvim je slučajevima zakonska obveza, jer
u suprotnom ne bismo bili u mogućnosti uspostaviti i nastaviti
ugovorni odnos s vama, odnosno ispunjavati svoje ugovorne i zakonske
obveze;

 

1.  
u
svrhu  sklapanja ugovora i pružanja usluga odnosno isporuke naručenog
proizvoda, posebice u svrhu vaše nedvosmislene identifikacije, urednog
obaviještavanja te izdavanja računa. Prikupljanje i obrada osobnih podataka
u ovom je slučaju ugovorna obveza jer u suprotnom ne bismo bili
u mogućnosti sklopiti ugovor s vama, odnosno izvršavati naše ugovorom
preuzete obveze;

 

1.  
na temelju
naših legitimnih interesa, prije svega za  kontrolu i osiguranje visokog
standarda  kvalitete naših usluga i proizvoda, a time
i postizanje vašeg zadovoljstva, posebice u svrhu slanja informacija o
našim proizvodima i uslugama kojima možete ostvariti dodatne uštede,
smanjiti troškove korištenja električne energije i povećati zadovoljstvo
našim uslugama;

 

1.  
za dokazivanje
i zaštitu naših prava u slučaju postojanja nepodmirenih dospjelih
obveza te vaše obavještavanje o postojanju istih;

 

1.  
temeljem
vaše pojedinačne i nedvojbene privole dane slobodnom voljom u jasno
naznačenu svrhu prikupljanja podataka.

 

4. Tko ima pristup do vaših podataka

 

Vašim osobnim podacima mogu
pristupati drugi primatelji isključivo na način predviđen primjenjivim važećim propisima
te na osnovi odgovarajućih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite
osobnih podataka.

 

 

4.1. Ovlašteni vanjski izvršitelji
obrade

 

Surađujemo s partnerima koji
nam pomažu pružati i unaprijeđivati naše usluge i proizvode te činiti
našu direktnu komunikaciju s vama učinkovitijom. Pristup vašim osobnim
podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade
osobnih podataka za naše društvo na temelju naših izričitih uputa i putem
sklopljenih ugovora. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti
u skladu s ovim Pravilima, s ugovorima koje smo s njima sklopili
i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Naši su izabrani vanjski izvršitelji
obrade prije svega osobe i trgovačka društva koja za nas osiguravaju
direktni kontakt i prodaju naših proizvoda i usluga kupcima,
marketinšku komunikaciju, isporuku proizvoda i usluga, servisne usluge,
računovodstvene i knjigovodstvene usluge, usluge naplate dospjelih
nepodmirenih tražbina, pohranu ugovora i ostale poslovne dokumentacije, IT
usluge i usluge održavanja poslovnih aplikacija, pravne usluge
i druge usluge u vezi s predmetom poslovanja našeg društva, bez
kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje naših ugovornih
obveza prema vama i osigurati vam visoku razinu kvalitete naših usluga i
proizvoda.

 

4.2. Operator distribucijskog
sustava

 

U svrhu sklapanja Ugovora za
pružanje usluga opskrbe s vama te u svrhu osiguranja pružanja
ugovorenih usluga vaše osobne podatke dijelimo s operatorom
distribucijskog sustava (HEP ODS) na način i u opsegu kako to nalažu
zakonski i podzakonski propisi iz područja regulacije tržišta električne
energije.

 

4.3. Drugi primatelji

 

Pristup osobnim podacima
pružamo pravnim i fizičkim osobama, državnim tijelima i javnim
ustanovama ako smo u dobroj vjeri uvjereni da su pristup tim
informacijama, njihova obrada, korištenje i dostupnost u odgovarajućoj
mjeri nužni za:

 

1.  
Poštivanje
odgovarajuće zakonske obveze (primjena propisa ili odluke državnih tijela),

2.  
Izvršavanje
ugovornih obveza uključujući provjere njihove potencijalne povrede,

3.  
Postupak
rješavanja eventualnog protuzakonitog postupanja, otklanjanja tehničkih
poteškoća ili sigurnosnih incidenata,

4.  
Zaštitu od
otuđivanja prava, imovine ili ugrožavanja sigurnosti našeg društva ili
povezanih društava, naših kupaca ili javnosti, onako kako to zahtijevaju ili
dozvoljavaju zakonski propisi.

 

Davanje pristupa
podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru
nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi
sukladno važećoj regulativi. Istovremeno vam jamčimo da u sklopu naših
obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje van
područja Europske unije ili u međunarodne organizacije.

 

5. Vaša prava

 

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi
odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo
slijedeća prava:

 

1.  
Pravo na pristup podacima
Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da,
dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu
podataka koji se odnose na vas, možemo od vas tražiti specifikaciju vašeg
zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama
odbrađujemo.

2.  
Pravo na ispravak
U slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune
podatke, ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno
nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o vama
uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja
javite sve njihove promjene.

3.  
Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli
svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se vaši osobni
podaci nezakonito obrađuju ili kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na
svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo
vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi
ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz
Opće uredbe o zaštiti podataka.

4.  
Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može
tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate
u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove
obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu ili su vam još potrebni radi
ostvarenja pravnih zahtjeva.

5.  
Pravo na prenosivost podataka
Ako se obrada temelji na vašoj privoli ili služi u svrhu izvršenja ugovora
sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima,
imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ako
zatražite, vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade,
ako isto bude tehnički izvedivo.

6.  
Pravo na prigovor
U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni
uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega
ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i
prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i
opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u  bilo kojem
trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka
u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora vaši će se osobni
podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

7.  
Pravo na pritužbu nadzornom tijelu
Ako smatrate
da je obrada vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom
o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom
tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu
osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb,
Hrvatska, web: http://azop.hr/,
tel.: +385 1 4609 000.

8.  
Pravo na povlačenje privole
Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo
u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

 

Ispunjenje navedenih prava možete
zahtijevati:

 

 • putem poziva na službu korisničke podrške: 099
  7353 205,
 • elektronskim
  putem na e-mail adresu: info@solarni-sistemi.com.hr,
  ili
 • pisanim
  putem na adresu Kreatvornica j.d.o.o., Špičkovina 183a, 49210 Zabok.

 

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti
u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg
zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit
ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

 

6. Izvor vaših prikupljenih podataka

 

Osobne podatke koje o vama
obrađujemo prikupljamo u prvom redu izravno od vas. Iste prikupljamo sami
ili uz pomoć naših vanjskih izvršitelja obrade koji ih obrađuju u naše ime
i prema našim izričitim uputama. 

Također, prihvaćanjem ovih pravila
privatnosti unutar  našeg Kalkulator,
korisnik pristaje da će se podaci koje ostavlja unutar našeg Kalkulator spremati
na server te po potrebi na ostale baze vlasnika web stranice (Kreattvornica) te
će se koristiti u marketinške i prodajne svrhe. Na zahtjev korisnika, svi
zapisani osobni podaci bit će izbrisani sa servera i iz ostalih baza vlasnika
web stranice.

 

7. Razdoblje i mjesto pohrane
podataka

 

Razdoblje pohrane osobnih podataka
koje prikupljamo ovisi o svrsi obrade za koju su prikupljeni.

 

Vaše osobne podatke zadržavamo
tijekom postupka sklapanja ugovora i tijekom korištenja naših usluga ili
proizvoda, te ih brišemo po prestanku ugovornog odnosa, po isteku svih
zakonskih obveza ili prestanku postojanja pravnih temelja iz Opće uredbe
o zaštiti podataka, povezanih s obradama vaših osobnih podataka.

 

Vaše osobne podatke zadržavamo, u
slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja, sve
do pravomoćnog okončanja postupka ili, ako je uložen prigovor na proizvod ili
uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s
važećim propisima.

 

Općenito vrijedi da se osobni podaci
obrađuju:

 

1.  
na temelju
privole za vrijeme koje je u privoli izričito navedeno, odnosno do
povlačenja iste;

2.  
u svrhu
ispunjavanja naših zakonskih obveza ili ovlasti u razdoblju određenom
zakonom;

3.  
u svrhu
ispunjavanja ugovora za vrijeme sklapanja i trajanja ugovora;

4.  
temeljem
legitimnih interesa u svrhu osiguranja kvalitete usluga koje pružamo za
vrijeme trajanja ugovora;

5.  
temeljem
legitimnih interesa u svrhu izravnog marketinga, za vrijeme trajanja
ugovora i 2 godine nakon njegova isteka, odnosno do primitka prigovora na
obradu osobnih podataka u dotičnu svrhu.

 

8. Unaprjeđenje ovih pravila

 

Zadržavamo pravo tekst ovih Pravila
povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja
zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade.
Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ovih Pravila ili iz odgovarajućih
zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena
pravila koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti
pravovremeno i izravno na prikladan način.

 

Ova Pravila objavljena su 10. rujna
2020. godine.